Kolmex S.A.

KOLMEX Spółka Akcyjna w upadłości z siedzibą w Warszawie, adres ul. Grzybowska 80/22, 00-844 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000072215, NIP 5270206375, o kapitale zakładowym w pełni opłaconym w wysokości 500 003,00 PLN,

Dla Akcjonariuszy