Kolmex S.A.

Zarząd Spółki pod firmą Kolmex S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, wpisanej do KRS, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000072215, NIP: 5270206375, dalej zwana „Spółką”, w związku z art. 16 w zw. z art. 20a ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, tj. ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku), w godzinach 900-1700.